บริษัท เอ็นท์วิคเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


บริษัท เอ็นท์วิคเลอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวของวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสินค้าและบริการในเชิงเทคนิคให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องจักรสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบสุขาภิบาลต่างๆ ฯลฯ ซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง อีกทั้งยังมี ระบบต้นกำลัง, ระบบส่งกำลัง, มอเตอร์, คับปลิ้ง แบรนด์คุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

HIGHLIGHTED PRODUCTS


เครื่องเติมอากาศผิวนํ้า

เครื่องเติมอากาศผิวนํ้า


เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ

เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ


Jet Aerator

เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ


เครื่องกวนและผสมของเหลว

เครื่องกวนและผสมของเหลว


เกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ


สินค้าของ Fenner

สินค้าของ Fenner